Triều Tiên phát minh kính đặc biệt hữu dụng cho con người